Petycja na rzecz ochrony lasów wokół Bielska-Białej została przekazana Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Inicjatywa obywatelska pod nazwą „Las Wokół Miast” zdecydowała się przekazać w ręce ministerialne petycję zatytułowaną „Lasy wokół Bielska-Białej dla ludzi i przyrody – nie do wycinki”. Dokument ten, który stanowi apel do zaprzestania eksploatacji leśnej w regionie Beskidów, zdobył poparcie ze strony 9000 osób.

W treści petycji znalazły się dwa kluczowe postulaty. Pierwszy z nich dotyczy uznania górskich lasów, otaczających Bielsko-Białą oraz sąsiadujące z nią miejscowości, za tereny o wyjątkowej wartości zarówno dla środowiska naturalnego, jak i społeczności lokalnej. Drugi postulat opiera się na wezwaniu do zaprzestania planowego prowadzenia gospodarki leśnej w tym rejonie, której celem jest głównie pozyskiwanie drewna.

Beskid Śląski i Mały charakteryzują się różnorodnymi lasami, dominują w nich tereny zalesione bukami. Obszar ten oferuje dostęp do łagodnych szczytów górskich, pokrytych licznymi wąwozami, źródłami wód i strumieniami. Znaczenie przyrodnicze tego regionu jest niezaprzeczalne, o czym świadczą wprowadzone tu formy ochrony przyrody, takie jak parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty oraz lasy o specjalnym statusie, m.in. wodochronne, glebochronne czy ochronne dla miast. Petycja domaga się, aby te górskie lasy zostały uznane za obszary o szczególnym znaczeniu dla przyrody i społeczeństwa.