Ambitne plany inwestycyjne firmy Aqua: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa nowych oczyszczalni ścieków

Podczas sesji radnych, zaplanowanej na styczeń, zostanie omówiony projekt uchwały dotyczący wieloletnich planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa Aqua. Wytyczony do roku 2028 cel firmy zakłada zainwestowanie przeszło 217 mln złotych na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wśród wielu przewidzianych inwestycji znajduje się modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Wapienicy.

Omawiana uchwała ma za przedmiot plany inwestycyjne spółki Aqua na lata 2023-2028. Przewidziane w nich zadania stanowią kontynuację strategii inwestycyjnej, którą firma realizowała w poprzednich latach. To właśnie podczas tego okresu doszło do modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, między innymi na terenie osiedla Złote Łany, Langiewicza czy w samym sercu miasta.

W najbliższym czasie planuje się przeprowadzenie szeregu inwestycji. Do nich należą modernizacja oczyszczalni ścieków w Wapienicy, budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy (obejmującej obszar ulic Łowieckiej, Kaskadowej, Jeżynowej, Łuczników, Skarpowej i Rucianej), a także budowa systemu kanalizacyjnego w Hałcnowie (na terenie ulic Witosa, Krzemionki, Księżycowej, Serdecznej, Suchy potok, Bobka oraz Bojki). Planowana jest również rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze dzielnicy Komorowice Krakowskie (w okolicach ulic Fredry, Jasna Rola, Chłopskiej oraz Żeńców). Całkowita długość planowanych do rozbudowy odcinków sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 30 km.

W ramach najważniejszych inwestycji firmy Aqua, przewiduje się także budowę oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach oraz rozbudowę tamtejszej kanalizacji. Szacowany koszt tych prac to około 122 mln złotych, z czego 77 mln złotych pochodzić ma z dofinansowania. Drugi kluczowy projekt to modernizacja stacji uzdatniania wody w Wapienicy, mająca na celu dostosowanie jej do wymogów nowej dyrektywy wodnej. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 39 mln złotych, z czego 27 mln złotych ma zostać sfinansowane ze środków z dotacji. Inwestycja ta obejmuje również modernizację wodociągów w Mazańcowicach i Pisarzowicach.