Bielsko-Biała liderem w jakości powietrza na Śląsku – raport

Według najnowszego raportu pt. „Działania Województwa Śląskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza – realizacja zapisów uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza”, Bielsko-Biała może poszczycić się najlepszą jakością powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Raport ten został zainaugurowany podczas konferencji pt. „Rekomendacje dotyczące obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej”, która odbyła się 19 października, a jej organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Raport został zaprezentowany przez Annę Bogusz, pełnomocniczkę marszałka województwa śląskiego ds. strategii w obszarze klimatu i środowiska oraz zastępczyni dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych. Anna Bogusz przedstawiła wyniki corocznych pomiarów jakości powietrza na terenie całego województwa, które miały miejsce zgodnie z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. Wyniki te wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu na terenie całego województwa. Największy wkład w zanieczyszczenie powietrza mają sektor komunalno-bytowy (66%), przemysł (14%) oraz transport (5%). Dodatkowo, do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się hałdy i wyrobiska (10%) oraz rolnictwo i inne działania (5%).

W raporcie podkreślono również konieczność działań naprawczych, które obejmują ograniczenie emisji z instalacji o mocy do 1 MW, poprawę efektywności energetycznej, edukację ekologiczną, kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów. W aglomeracji górnośląskiej dodatkowo wskazano na potrzebę ograniczenia emisji z sektora transportu.

Z analizy aktualizacji Programu Ochrony Powietrza wynika, że przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej wprowadzonej przez sejmik wojewódzki w 2017 roku pozwoliło na osiągnięcie poprawy jakości powietrza. Między 2017 a 2022 rokiem udało się zlikwidować 27% starych, nieefektywnych źródeł ciepła, co miało znaczący wpływ na poziom zanieczyszczeń powietrza.

Anna Bogusz podkreśliła również jakość powietrza w Bielsku-Białej. Na mapie prezentującej PM10, miasto to jest zaznaczone na zielono, co oznacza, że jakość powietrza jest tam najlepsza. Pomiary powietrza przeprowadzane regularnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały, że w Bielsku-Białej występują jedynie 10-procentowe przekroczenia norm w zakresie pyłu PM2,5, za co głównie odpowiada transport. Wskaźnik benzo(a)pirenu jest czterokrotnie wyższy od normy, jednak w porównaniu do lat poprzednich spadł prawie dwukrotnie. Natomiast poziom pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenków azotu – NOx są znacznie poniżej normy. Liczba dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu PM10 systematycznie spada – w 2022 roku było ich 28.

Pomiary jakości powietrza w Bielsku-Białej są prowadzone w trzech punktach pomiarowych GIOŚ: dla pyłu PM10 (automatyczne) na stacji przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, dla PM2,5 (manualne) na stacji przy ul. Sterniczej oraz dla benzo(a)pirenu (manualne) również na stacji przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej.