Pozytywne podsumowanie roku 2023 w gminie Strumień: burmistrz Anna Grygierek otrzymuje wotum zaufania

W pełni zgodne stanowisko przyjęli członkowie Rady Miejskiej Strumienia – wszyscy udzielili burmistrz Annie Grygierek wotum zaufania i absolutorium za rok 2023. Decyzji tej towarzyszyło zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami, takimi jak sprawozdanie finansowe, informacje na temat wykonania budżetu oraz prezentacja sytuacji Gminy Strumień w omawianym okresie. Ponadto, uwzględniono opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

Podczas roku 2023 udało się zebrać dochody w wysokości 80 450 150,74 zł, natomiast wydatki osiągnęły 84 722 878,30 zł, co spowodowało powstanie deficytu na poziomie 4 272 727, 56 zł. Budżet gminy został zrealizowany w 99,75% pod kątem dochodów i w 90,78% pod względem wydatków. Największy udział w budżecie – 32 152 825,60 zł, co stanowiło 38,00% wydatków, przeznaczono na cele związane z oświatą.

Największa suma wydatków inwestycyjnych – 10 916 897,30 zł – została wyasygnowana na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Strumień. Budowa dróg i parkingów pochłonęła natomiast 1 919 240,39 zł. Ponadto, realizowano projekty dotyczące oświetlenia ulic i skrzyżowań za kwotę przekraczającą 283 813,07 zł. Inwestycje w Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 88 500,00 zł. Na budowę nowego zbiornika wody w Pruchnej przeznaczono 521 360,00 zł, a sektor oświaty otrzymał wsparcie inwestycyjne na poziomie 2 200 653,49 zł.

W roku 2023 przychody wyniosły 21 039 961,69 zł. Składały się na nie nadwyżka budżetowa z poprzednich lat (9 164 401,46 zł), niewykorzystane fundusze oraz wolne środki. Całkowite rozchody osiągnęły natomiast wartość 1 730 000,00 zł, na co składały się spłaty kredytów i pożyczek, które były regulowane terminowo i zgodnie z harmonogramami spłat. Zadłużenie Gminy Strumień wyniosło 7 241 108,80 zł, co stanowiło 9,00% zrealizowanych dochodów.

Rok 2023 zakończył się z nadwyżką operacyjną na kwotę 6 891 131,31 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strumieniu pozytywnie oceniły realizację ubiegłorocznego budżetu. Dlatego też wszyscy obecni radni jednomyślnie poparli uchwałę o nadaniu absolutorium burmistrz Anny Grygierek za rok 2023.